Salgs- og leveringsbetingelser

1. TOOLS’ salgs- og leveringsbetingelser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt. Betingelsene kan endres av TOOLS uten varsel med virkning for alle salg som inngås etter endringen. 

2. TILBUD

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når TOOLS’ ordrebekreftelse foreligger.

 3. LEVERING  OG  RISIKOOVERGANG 

Leveringssted er TOOLS’ eget lager, hvis ikke annet leveringssted er avtalt. Risikoen går over på kjøperen når gjenstanden er opplesset for transport fra TOOLS’ lager.

 4.  SALGSPANT

TOOLS forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Aksept, sjekk eller gjeldsdokument anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. TOOLS har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

 5. PRISBEREGNING

Alle priser er å forstå ekskl. merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. I tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde. Er pris avtalt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringstidspunktet overstiger kursen på prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn 2 %. Innsigelse mot fakturaen må meddeles TOOLS innen 10 dager etter mottak av faktura.

 6. BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal skje senest 10 dager etter levering med mindre annet er avtalt.

Ved opprettelse av nytt kundeforhold hvor det søkes om kreditt over 15 000 kr, må det sammen med søknaden sendes inn:

  • Kopi av legitimasjon fra den som søker om kreditten på vegne av firma
  • Fullmakt og legitimasjon fra daglig leder

Kostnader og avgifter 

Vi belaster NOK 95 per papirfaktura. Elektronisk faktura (EHF) og faktura til e-mail (PDF) er gratis. Dersom betalingen ikke er registrert innen forfallsdato, vil det tilkomme et gebyr, samt forsinkelsesrente jf.Forsinkelsesrenteloven § 3a og Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader § 2.Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel. Kravet blir deretter sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

 7.  LEVERINGSTID

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Det tas forbehold om mellomsalg.

 8. ERSTATNING OG HEVING VED FORSINKET LEVERING

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5% for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 5% regnet av kjøpesummen(eks mva) for den forsinkede delen av leveransen. Konvensjonalbot ytes kun dersom kjøper kan dokumentere at forsinkelsen har medført et økonomisk tap. Er forsinkelsen vesentlig kan kjøper heve kjøpet. 

 9. KJØPERENS PLIKT TIL Å MOTTA SALGSGJENSTANDEN

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan TOOLS heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74–78. TOOLS forbeholder seg også retten til å fakturere lagerleie dersom kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt tid.

10. FORCE MAJEURE

TOOLS' ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring som TOOLS ikke med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid hindringen varer. Ved lengre varighet kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. Dersom en av partene ønsker å benytte seg av dette  punkt, må det uten unntak gjøres skriftlig.

11. REKLAMASJON OVER MANGLER

Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til TOOLS skriftlig innen 7 dager fra levering. Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og tatt i bruk, kan påberopes dersom reklamasjon skjer innen 7 dager etter at mangelen er eller burde vært konstatert. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir forandret av andre enn TOOLS uten TOOLS' samtykke.

12. RETTING AV MANGLER

Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at TOOLS retter mangelen innen rimelig tid. Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har TOOLS oppfylt sine forpliktelser når de sender kjøperen den eller de deler som er nødvendige. Defekte deler skal sendes TOOLS så snart mangelen er oppdaget. Hvis retting mest økonomisk kan skje hos TOOLS, kan TOOLS kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til TOOLS’ verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av TOOLS. TOOLS har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser dersom de etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand.

13. KJØPERENS HEVNINGSRETT VED MANGELFULL LEVERING

Dersom TOOLS avhjelper en mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Et eventuelt krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet innen rimelig tid.

Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille salgsgjenstanden til TOOLS' disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal TOOLS godskrives vanlig leie.

14. ANSVARSBEGRENSNING

 TOOLS plikter ikke å betale noen form for erstatning eller yte prisavslaghvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 13) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. TOOLS er ikke i noe tilfelle pliktet til å erstatte produksjonstap eller andre indirekte tap eller skader. Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100.000,- og 2,5 % av overskytende beløp. Bestemmelsene i dette punktet trer i stedet for kjøpslovens § 40 og 67-69. Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn TOOLS foreta reparasjoner o.l. på det solgte, kan ikke kreves erstattet.

15. PRODUKTANSVAR

Dersom bruken av salgsgjenstanden volder skade på person, bærer TOOLS ansvaret hvis skade har årsak i uaktsomthet fra TOOLS’ side. For skader som salgsgjenstanden eller bruken av den volder på formuesgoder, derunder råvarer eller halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden, svarer TOOLS ikke erstatning.

TOOLS' produktansvar følger av produktansvarsloven, likevel slik at TOOLS` ansvar er begrenset oppad til en million kroner pr. skadetilfelle.

16. RETUR

Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale med TOOLS, og skjer for kjøpers regning og risiko. Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert fra TOOLS, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for TOOLS. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert fra TOOLS; ellers belastes kjøper for evt. merarbeid som TOOLS blir påført. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av kjøper.

Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris (minus event. rabatt) minus 20 % returgebyr. Retur med samlet verdi under kr. 400,-  krediteres ikke. Hvis returen skyldes feil TOOLS er ansvarlig for, krediteres fakturabeløp uten fradrag.

Har du en vare du vil returnere? Ta kontakt med din nærmeste TOOLS-avdeling, så hjelper vi deg videre.

17. PERSONOPPLYSNINGER

TOOLS er ansvarlig for håndteringen av de personopplysinger som kjøper gir til TOOLS gjennom å registrere seg som firmakunde og/eller handle online eller gjennom telefon/e-post/fax/brev. Gjennom dette godkjenner kjøper at TOOLS lagrer og bruker disse opplysningene som forutsatt.

18. TVISTER

Enhver tvist mellom TOOLS og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.