Bærekraft i TOOLS

TOOLS er en del av det nordiske konsernet Alligo og hos oss er vi opptatt av at alle ledd av våre foretak skal drives på en etisk og bærekraftig måte.

Bærekraft – en viktig strategisk prioritet

Bærekraft i hele verdikjeden er en av forretningsområdets strategiske prioriteringer. Et strukturert og målrettet bærekraftsarbeid er en forutsetning for at vi skal være relevante for våre kunder og en attraktiv arbeidsgiver. Det øker vår konkurransekraft og gjør oss til et mer velfungerende selskap.

Forretningsområdets virksomhet i Sverige og Norge er sertifisert etter ISO 9001:2015 for kvalitet, ISO 14001:2015 for miljø og ISO 45001:2018 for arbeidsmiljø.

Ti vesentlige bærekraftspørsmål er definert for forretningsområdet. De vesentlige bærekraftspørsmålene, samt mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø er en integrert del av forretningsområdets forretningsplanlegging.

Forretningsområdets vesentlige bærekraftspørsmål

  • Produktkvalitet og produktsikkerhet
  • Kundetilfredshet
  • Transparent bærekraftskommunikasjon og hjelpe kunder med å ta bærekraftige valg
  • Mangfold og likestilling
  • Arbeidsmiljø og helse
  • Kompetanseutvikling
  • Antikorrupsjon
  • Arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden
  • Klimapåvirkning
  • Miljøpåvirkning og kjemikalier

Ansvarlig drift øker konkurranseevnen

Bærekraftig utvikling er for oss en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Å jobbe med bærekraftig utvikling innebærer dermed at vi også tar ansvar for måten virksomheten når sine resultatmål. Ansvaret tas i hele verdikjeden- fra leverandør til kunde.

Ansvarlig innkjøp

Vi jobber alltid for langsiktige bærekraftige relasjoner med våre leverandører. Relevante bærekraftsaspekter må alltid tas i betraktning ved innkjøp, kommersielle så vel som indirekte.

Leverandører som inngår i Alligos kjernetilbud må oppfylle vår leverandørstandard. Dette betyr at våre leverandører må ta i bruk Alligos etiske retningslinjer for leverandører og kjemikalierestriksjonslisten og gjennomføre en digital egenevaluering. Vårt mål er at alle våre leverandører skal oppfylle vår leverandørstandard.

God kunnskap om våre leverandører og leverandørkjeder er avgjørende for at vi skal kunne foreta risikovurderinger og jobbe forebyggende for å minimere risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern.

 

Amfori                                                                                                                    

Alligo er medlem av Amfori, en forening som jobber for bedre forhold i verdikjeder verden over. Alligos Code of Conduct for Suppliers er harmonisert med Amforis’ Code of Conduct og er blant annet basert på FNs Global Compact, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs åtte kjernekonvensjoner, FNs konvensjon mot korrupsjon og miljøvernlovgivning.

Oppfølging og gjennomgang

Basert på kartlegging og risikovurdering av Alligos leverandører følger vi opp og vurderer leverandørers ytelse opp mot våre krav. Vi gjennomfører blant annet oppfølging av egenevalueringer, leverandørrevisjoner, samarbeidsplaner og etiske tredjepartsrevisjoner.

Ved produksjon av produkter under egne varemerker reviderer vi fabrikkene gjennom etiske tredjepartsrevisjoner gjennom Amfori BSCIs revisjonsprogram.

Gjennom Amforis' revisjonsintegritetsprogram kan vi sikre at vi kun bruker revisjonsselskaper og revisorer som forstår våre etiske retningslinjer og kan verifisere revisors kompetanse.

En revisjon består av gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ansatte og observasjoner under gjennomgang av anlegget.

Dersom det oppdages avvik fra Alligos retningslinjer, skal det utarbeides en handlingsplan og korrigerende tiltak. Leverandører som vi samarbeider med gjennom Amfori BSCI tilbys støtte og opplæring for å styrke kompetansen lokalt og hindre gjentakelse av avvik.

Ved grove eller gjentatte avvik fra retningslinjene kan samarbeidet med leverandøren avsluttes.

Redusert miljøpåvirkning fra transport

Innenfor rammen av Alligos logistikkmodell er det sentralt å redusere det økologiske fotavtrykket som transporter gir opphav til. Alligo stiller derfor klare krav til transportleverandører og optimerer logistikkstrømmene for både inn- og utleveranser fra hvert enkelt logistikksenter.

En stor del av Alligos klimapåvirkning skyldes transport og mesteparten av utslippene er knyttet til luft- og sjøtransport.

I 2021 ble det etablert et Miljømål med mål om å redusere flytransporten. For å nå målene jobber Alligo med å forbedre innkjøpsplanleggingen og øke fyllingsgraden i containere som fraktes sjøveien gjennom lossing av varer fra ulike leverandører.

Produktutvikling

Alligo utvikler egne produkter, hovedsakelig klær og sko. Produktutvikling skjer med støtte fra vårt systematiske kvalitets- og sikkerhetsarbeid. På denne måten kan vi alltid tilby produkter som er trygge å bruke fra et miljø- og helseperspektiv.

OEKO-TEX

Vi har en stor kolleksjon av plagg som er sertifisert i henhold til OEKO-TEX®. Plaggene er utmerket på våre nettsider og i produktkataloger. Målet vårt er at alle nye materialer vi bruker i våre egne plagg skal være sertifisert i henhold til OEKO-TEX®.

Bærekraftsnyheter

Vi vil vite hva vi kjøper

Alligo og Oleter Group deler en visjon om å heve nivået på bærekraftsarbeidet i bransjen. «Vi vil finne ut hvordan vi i fellesskap skal kunne redusere miljøbelastningen»

Derfor er samfunnsansvar viktig for fremtiden

I slutten av september ble Yrkes-NM avgjort. Dette er en konkurranse der Norges beste lærlinger og unge fagarbeidere møtes i skarp konkurranse. Det er imidlertid mye mer enn bare en konkurranse. Det er en måte å heve bransjens status på.

Gjenvinning av arbeidsklær- en intrikat ligning

Det er vanskelig å gjenvinne vanlige klær. Å gjenvinne arbeidsklær er enda vanskeligere.Over 90 prosent av alle flasker og brusbokser som selges i Norge, pantes og gjenvinnes. Det tilsvarende tallet for tekstil er ca. 1  prosent.

Slik skaper samarbeid en mer bærekraftig handel

Når planetens fremtid står på spill, finnes det ingen ensomme genier. Samarbeid kan gi en grønnere handel – med alle, fra leverandører til konkurrenter.

Slit ut arbeidsklærne dine

Det lønner seg å reparere og forsterke arbeidsklær i stedet for å kjøpe nytt. Det gagner både deg og miljøet.

Den grønne omstillingen

Bærekraft gjennomsyrer i dag hele samfunnet, og dermed også hele TOOLS  og vårt konsern Alligo. Bærekraftsarbeidet er like selvsagt som digitaliseringen.