Mangfold og likestilling

 

Hos oss skal alle medarbeidere ha like muligheter, og alle skal behandle hverandre med respekt og verdighet.

TOOLS AS skal legge til rette for et aktivt, målrettet og planmessig arbeid med likestilling og mangfold som en naturlig del av virksomheten. Som arbeidsgiver skal vi fremme like rettigheter og muligheter, samt forebygge og forhindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Våre interne retningslinjer skal sikre likestilling, mangfold og inkludering blant våre ansatte. Vi mener dette bidrar til et godt og åpent arbeidsmiljø hvor vi sammen skaper de beste resultatene.

ARP-rapport TOOLS AS

Lønnskartlegging TOOLS AS