Samfunnsansvar og bærekraft

TOOLS legger stor vekt på at vår virksomhet skal drives på en miljø- og samfunnsmessig god måte.

 

Vi ser på samfunnsansvar som en naturlig del av virksomheten, og ønsker å delta i en åpen, objektiv og åpen dialog om våre egne operasjoner med alle interessenter (kunder, ansatte, partnere, eiere, osv).

Sentralt i TOOLS’ arbeid står blant annet:

  • Økonomisk ansvar: En ryddig tilnærming, nøyaktig rapportering og regnskap, samt intern og ekstern revisjon.
  • Miljøansvar: Miljøbevissthet, livsløpsanalyse og bærekraftig bruk av ressurser (for eksempel effektive emballasjeløsninger og transport).
  • Samfunnsansvar: Fornøyde medarbeidere, mangfold og samfunnsengasjement.
  • Etisk ansvar: Verdier, forretningsetikk, etiske retningslinjer, menneskerettigheter, overvåke produksjons- og produktansvar.

Styret i morselskapet Momentum Group fastsetter hvert år retningslinjer for områder som miljøansvar, arbeidsmiljø, kvalitet og samfunnsansvar.

Konsernets etiske retningslinjer

Momentum Groups etiske retningslinjer, vår «Code of Conduct», gjelder alle ansatte i konsernet, og understreker viktigheten av etisk korrekt oppførsel og respekt for menneskerettighetene.

Momentum Groups virksomhet er bygget på nære, langsiktige samarbeid med kunder og andre partnere. Konsernet skal oppfattes som en troverdig, langsiktig og pålitelig partner, og opptre på en profesjonell, ærlig og etisk korrekt måte. Gruppen tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser eller annen urettferdig praksis som kan begrense konkurranse i markedet. Alt salg og markedsføring av Momentum Groups produkter og tjenester skal gjøres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i det enkelte land.

Momentum Group forsøker etter beste evne å sikre at leverandører og underleverandører overholder de relevante standardene i selskapets «Code of Conduct». Det innebærer for eksempel å sørge for at leverandørselskapers ansatte jobber i et trygt og sunt arbeidsmiljø. Momentum Groups selskaper kjøper ikke produkter fra leverandører som, når de blir spurt, ikke kan gi skriftlig forsikring om at barnearbeid er forbudt i sine produksjonsprosesser.

Momentum Groups «Code of Conduct er i samsvar med FNs Global Compact.

Bærekraftig utvikling

Vårt arbeid med bærekraft er preget av en pågående prosess, der TOOLS’ og konsernets virksomheter flytter fra en fragmentert struktur, som følge av et stort antall oppkjøp, mot en mer enhetlig og sammenhengende struktur.

Aktiviteter knyttet til bærekraft ledes av konsernledelsen, med støtte fra et nettverk av miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøledere i konsernet. Dette nettverket gjør det lettere å etablere kontakt, overføre kompetanse og dele erfaringer.

Vi arbeider kontinuerlig for å bevisstgjøre og involvere våre ansatte på viktigheten av å tenke og handle bærekraftig.

Kvalitet og HMS

TOOLS har sammen med Momentum Group AB implementert et konsernovergripende HMS- og kvalitetssikringssystem.  TOOLS er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). 

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøansvar

Kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøarbeidet i TOOLS AS drives som en integrert del av forretningsvirksomheten.

Dette er nedfelt i tre plicyer for henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Formålet med disse er å beskrive TOOLS AS’ tilnærming til arbeid med kvalitetsspørsmål, miljøsaker og selskapets påvirkning på miljø og arbeidsmiljø. Alle ansatte i selskapet skal følge disse retningslinjene for hvordan vi skal jobbe.