Samfunnsansvar og bærekraft

TOOLS legger stor vekt på at vår virksomhet skal drives på en miljø- og samfunnsmessig god måte.

 

Vi ser på samfunnsansvar som en naturlig del av virksomheten, og ønsker å delta i en åpen og objektiv dialog om våre arbeidsprosesser med alle interessenter (kunder, ansatte, partnere, eiere og andre).

Sentralt i TOOLS’ arbeid står blant annet:

  • Økonomisk ansvar: En ryddig tilnærming, nøyaktig rapportering og regnskap, samt intern og ekstern revisjon.
  • Miljøansvar: Miljøbevissthet, livsløpsanalyse og bærekraftig bruk av ressurser (for eksempel effektive emballasjeløsninger og transport).
  • Samfunnsansvar: Fornøyde medarbeidere, mangfold og samfunnsengasjement.
  • Etisk ansvar: Verdier, forretningsetikk, etiske retningslinjer, menneskerettigheter, overvåke produksjons- og produktansvar.

Styret i morselskapet Momentum Group fastsetter hvert år retningslinjer for områder som miljøansvar, arbeidsmiljø, kvalitet og samfunnsansvar.

TOOLS er opptatt av å ta vare på miljøet og våre omgivelser i den daglige driften av selskapet. Som en del av vårt samfunnsansvar og arbeid med miljøspørsmål har TOOLS medlemskap i Grønt Punkt og Renas.

Konsernets etiske retningslinjer

Momentum Groups etiske retningslinjer, vår «Code of Conduct», gjelder alle ansatte i konsernet, og understreker viktigheten av etisk korrekt oppførsel og respekt for menneskerettighetene.

Momentum Groups virksomhet er bygget på nære, langsiktige samarbeid med kunder og andre partnere. Konsernet skal oppfattes som en troverdig, langsiktig og pålitelig partner, og opptre på en profesjonell, ærlig og etisk korrekt måte. Gruppen tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser eller annen urettferdig praksis som kan begrense konkurranse i markedet. Alt salg og markedsføring av Momentum Groups produkter og tjenester skal gjøres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i det enkelte land.

Momentum Group forsøker etter beste evne å sikre at leverandører og underleverandører overholder relevante krav og selskapets «Code of Conduct». Det innebærer for eksempel å sørge for at leverandørselskapers ansatte jobber i et trygt og sunt arbeidsmiljø. Momentum Groups selskaper kjøper ikke produkter fra leverandører som, når de blir spurt, ikke kan gi skriftlig forsikring om at barnearbeid er forbudt i sine produksjonsprosesser.

Momentum Groups «Code of Conduct er i samsvar med FNs Global Compact.

Kvalitet og HMS

TOOLS AS har et veletablert styringssystem, som er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). 

I tillegg har vi partnerskap i følgende bransjesammenslutninger: